RODO (GDPR)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FERROPLAST Z.E.D. Rybiccy Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinku 29A, 78-300 Świdwin

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy wyłącznie, które zostały przez Państwa udostępnione w drodze dobrowolnej zgody w związku podjęciem z nami współpracy. W szczególności możemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail Państwa reprezentantów, przedstawicieli lub właścicieli firm ( w przypadku, gdy dane osobowe są częścią nazwy firmy), a także numer NIP lub PESEL;

3) nie przetwarzamy żadnych danych o szczególnym charakterze ( tzw. danych wrażliwych);

4) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczonych przez nas usług – zgodnie z Państwa dyspozycją lub treścią umowy/zlecenia, w celu zapytań ofertowych, wystawiania dokumentów księgowych, procesów reklamacyjnych, wysyłek towarów, procesów rekrutacyjnych, w celu marketingu usług własnych i kontaktu z Państwem;

5) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być firmy współpracujące z nami przy realizacji zamówień np. firmy kurierskie, transportowe, podwykonawcy, urzędy, operatorzy systemów płatności, kancelarie prawne, poczta;

6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz przez cały czas aż do złożenia przez Państwa dyspozycji ich usunięcia.

7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9) podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, warunkiem zawarcia umowy, dobrowolne i jest konieczne do zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem realizacji zamówienia, reklamacji, zapytań ofertowych i rekrutacji;

10) ani administrator, ani żaden podmiot, któremu zostaną powierzone podane przez Państwa dane osobowe nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu;

11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Pełnomocnik Danych Osobowych
Kazimierz Michna